คำชี้แจง
ก่อนลงทะเบียนให้ดูรายละเอียดให้พร้อมก่อนลง เพราะถ้าลงแล้วแก้ไขไม่ได้

 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ถึง ๑/๑๖ เลือกลงทะเบียนได้ ๑ วิชา
* นักเรียนที่เลือกเรียนภาษาต้องเลือกภาษาต่อเนื่อง เช่น เทอมที่แล้วเลือกภาษาจีน เทอมนี้ต้องเลือกเรียนภาษาจีนอีก

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียนเลือกได้   ๒ วิชา *ห้ามซ้ำกัน*
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนเลือกได้   ๑ วิชา
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๑ - ๔/๑๖  นักเรียนเลือกได้  ๑ วิชา

 ถ้าลงแล้ววิชานั้นเต็มให้เลือกลงวิชาอื่นที่ไม่เต็ม
 ถ้าพิมพ์ชื่อผิดห้ามลงซ้ำให้มาติดต่อครูตามระดับชั้น
  ม.๑   ติตต่อ ครูชนิกานต์ และครูจันทิมา
  ม.๒   ติตต่อ ครูพัชรี และครูชนาภา จตุพรพิมล
  ม. ๓  ติดต่อ ครูปาณิสรา
  ม. ๔ ติดต่อ ครูกาญจนา  บุญธรรม
  ม. ๕  ติดต่อครูจรินญา

ขั้นตอนการลงทะเบียน
๑.ให้คลิ๊กเลือกที่ระดับชั้น
๒.ให้คลฺิ๊กเลือกขื่อครูผู้สอน
๓. กรอกข้อมูลให้ครบ แล้วคลิ๊กปุ่มส่ง