หน้าเว็บ


คำชี้แจง
ก่อนลงทะเบียนให้ดูรายละเอียดให้พร้อมก่อนลง เพราะถ้าลงแล้วแก้ไขไม่ได้

 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ถึง ๑/๔ เลือกลงทะเบียนได้ ๑ วิชา
 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕ ถึง ๑/๑๖ เลือกลงทะเบียนได้ ๒ วิชา วิชาที่เลือกเรียน ๒ วันต้องไม่ซ้ำกัน

เช่น วันอังคารเลือกเรียนวิชาประชาคมอาเซียนแล้ว
 วันพุธจะเลือกลงทะเบียนวิชาประชาคมอาเซียนอีกไม่ได้

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียนเลือกได้   ๑ วิชา
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนเลือกได้   ๑ วิชา
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๑ - ๔/๑๖  นักเรียนเลือกได้  ๑ วิชา

 ถ้าลงแล้ววิชานั้นเต็มให้เลือกลงวิชาอื่นที่ไม่เต็ม
 ถ้าพิมพ์ชื่อผิดห้ามลงซ้ำให้มาติดต่อครูตามระดับชั้น
  ม.๑   ติตต่อ ครูชนิกานต์ และครูจันทิมา
  ม.๒   ติตต่อ ครูพัชรี และครูชนาภา จตุพรพิมล
  ม. ๓ และ ม.๔  ติดต่อ ครูจรินญา และครูกาญจนา บุญธรรม

ขั้นตอนการลงทะเบียน
๑.ให้คลิ๊กเลือกที่ระดับชั้น
๒.ให้คลฺิ๊กเลือกขื่อครูผู้สอน
๓. กรอกข้อมูลให้ครบ แล้วคลิ๊กปุ่มส่ง